§.1 Administrator

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:
 zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
 w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną,
 w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą

2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
redakcja@faktyczestochowa.pl.
4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu
Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

9. Dodatkowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, zbierane są jedynie w
miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to
zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych
do wykonania danej funkcji.
10. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane
identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane
osobowe, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

§3. Pliki cookies

1. Po wejściu na stronę internetową powinien pojawiać się następujący komunikat
dotyczący plików cookies: Strona internetowa www.faktyczestochowa.pl może
przechowywać oraz uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanej w urządzeniu
użytkownika przy wykorzystaniu plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w

Polityce Cookies.

Klikając przycisk „Zgoda” lub korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki

akceptują Państwo korzystanie z plików cookies.

Przy tym komunikacie powinny pojawić się aktywne pola: Zgoda Polityka Cookies
2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy
się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.
4. Nasza strona wykorzystuje Cookies w celu:
a. zapamiętania wyboru przy akceptacji polityki cookies;
b. umieszczenia na stronie elementów serwisu Facebook stanowiącego odnośnik
do strony Administratora na portalu Facebook (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook, Inc. z siedzibą w USA, zasady ochrony prywatności:
https://www.facebook.com/policies/cookies/),
c. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu (w
tym również na stronie bloga), które pobierane są z zewnętrznego serwisu
internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego:
Google, Inc. z siedzibą w USA, zasady ochrony prywatności:

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa