Wywiad ze Stanisławem Gmitrukiem Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Stanisław GMITRUK – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, uzyskał dwukrotnie  mandat Radnego Sejmiku WSL z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wcześniej przez dwie kadencje pełnił funkcję  Radnego Rady Miasta Częstochowy oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, będącej jednostką pomocniczą Rady Miasta i Prezydenta Częstochowy.  Pracował w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz jako Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracę zawodową zakończył będąc Dyrektorem Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odpowiadający za wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozmowa Kamila Dobrowolskiego ze Stanisławem Gmitrukiem – Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego:

Kamil Dobrowolski (Fakty Częstochowa): Jakie wydarzenia bądź doświadczenia skłoniły Pana do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w politykę? Czy polityka zawsze była dla Pana pasją?

Stanisław Gmitruk: Działalność samorządowa jest zaliczana do działań politycznych, jednak w mojej ocenie działalność ta daje możliwość realizacji potrzeb lokalnych i regionalnym, jest więc działalnością prospołeczną i właśnie ten aspekt motywuje mnie do działania. Już w domu rodzinnym miałem przykład takiej działalności, bowiem mój ojciec był lokalnym działaczem kółek rolniczych  i spółdzielczości mleczarskiej. Trudno mówić o konkretnej decyzji dot. angażowaniu się w sprawy publiczne, bowiem w miarę  dorastania spontanicznie angażowałem się w działalność w organizacjach, począwszy od szkoły średniej, gdzie działałem w Związku Młodzieży Wiejskiej, na studiach na warszawskiej SGGW byłem Prezesem Koła Naukowego Ekonomistów, a ostatnich 27-tu latach pasjonuje mnie działalność w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym. Natomiast zaangażowanie się i działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym była efektem wcześniejszych doświadczeń, bowiem uznałem, że w tej formacji politycznej, mogę zgodnie z moimi przekonaniami ideowymi, bardziej efektywnie wykorzystać moje predyspozycje w działalności publicznej.

– KD: Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom o Pańskim doświadczeniu zawodowym?

– SG: Przebieg pracy zawodowej wynikał z mojego doświadczenia życiowego oraz zdobytego wykształcenia. Pochodzę ze wsi, która w latach młodości w sposób naturalny kształtowała moją wizję rzeczywistości, co z kolei rozwinąłem jako uczeń i absolwent Państwowego Technikum Rolniczego. Ukończyłem następnie studia ekonomiczno-rolnicze na warszawskiej SGGW oraz podyplomowe studium prawa bankowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Te przygotowania teoretyczne spowodowały, że w mojej karierze zawodowej zajmowałem się sprawami organizacyjnej i ekonomicznej obsługi wsi i rolnictwa. Pierwszą pracę podjąłem w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich, w którym wdrażałem nową normę na mleko surowe do skupu, co przyczyniło się w znaczny sposób do poprawy jakości surowca dla przemysłu mleczarskiego. Bardzo dużo doświadczenia przyniosła mi praca w Banku Gospodarki Żywnościowej, poprzez którą wspieraliśmy rozwój gospodarstw rolnych i przemysł rolno-spożywczy. Natomiast ogromną satysfakcję mam z pracy w Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2002 roku pod moim kierownictwem zbudowaliśmy całą strukturę organizacyjno-techniczną tej instytucji w województwie śląskim, wdrożyliśmy przedakcesyjne programy pomocowych Unii Europejskiej na rolników i rozwoju obszarów wiejskim, by w kolejnych latach realizować wielką pomoc finansową dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ze środków unijnych  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Prawie 40-to letnią pracę zawodową zakończyłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie zajmowałem się wdrażaniem unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.7. mającym na celu likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń.

– KD: Od 21 listopada 2022 roku ponownie pełni Pan funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku    Województwa Śląskiego, proszę opowiedzieć co udało się przez ten czas wypracować, w szczególności dla subregionu północnego województwa śląskiego?

-SG: Po ponownym wyborze na funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, kontynuowałem moją intensywną działalność, jako Radny Sejmiku WSL, poprzez stałe wnioskowanie do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach ważnych dla subregionu północnego WSL, składałem wnioski rzeczowo-finansowe do budżetu województwa, składałem interpelacje i zapytania, prowadziłem liczne rozmowy z administracją samorządową województwa śląskiego. Trudno wszystko konkretnie wymienić, jednak jako przykłady skuteczności moich działań poinformuję, że:

– przyczyniłem się do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, które w roku bieżącym wyniosą 35,7 mln złotych. Dzięki temu mogły być wykonane zdania m.in. realizacja nowoczesnego traktu porodowego,  wyposażenie oddziału okulistyki, onkologii, radiologii oraz oddanie do użytku nowoczesnego zakładu mikrobiologii klinicznej;

– doprowadziłem do współprowadzenia Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, przez Miasto Częstochowę i Województwa Śląskie, co ułatwi częstochowskiej jednostce kultury prowadzić wspaniałą działalność artystyczną; Przyczyniłem się także do wzrostu o 50% kwoty w budżecie województwa śląskiego na działalność kulturalną realizowaną przez organizacje pozarządowe i jednostki innych samorządów;

– dopilnowałem kontynuacji generalnej modernizacji drogi wojewódzkiej DW 786, na ostatnim odcinku tej inwestycji, od przejazdu w Koniecpolu do granicy z województwem świętokrzyskim. Będą realizowane inne inwestycje w drogach wojewódzkich subregionu północnego, m.in. rozpocznie się proces inwestycyjny w drodze wojewódzkiej DW 491, na odcinku od miasta Częstochowy do granicy z województwem łódzkim, a także budowa obwodnicy miasta Koziegłowy;

– dbałem o rozwój obszarów wiejskich, poprzez m.in. środki z budżetu województwa śląskiego na wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, realizację marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”, wspieranie rozwoju pszczelarstwa, gospodarstw edukacyjnych, czy kontynuacja programu „Owca plus”;

– wspieram rozwój sportu i kultury fizycznej, poprzez pomoc finansową w działalności klubów sportowych, działających jako organizacje pozarządowe, w tym w ramach Programu KLUB oraz imprezy organizowane m.in. przez Regionalną Radę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.

– wspieram działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). W budżecie województwa śląskiego na rok bieżący zapisana jest kwota 4 mln złotych na wsparcie Gmin na zakup wozów bojowych dla jednostek OSP,  a także 2 mln złotych na zakup potrzebnego sprzętu strażackiego. W ramach tego działania 272 jednostki OSP z terenu województwa śląskiego taką pomoc otrzymało, w tym 56 jednostek  z subregionu północnego województwa śląskiego.

– KD: W obecnych wyborach stara się Pan o reelekcję do Sejmiku Województwa Śląskiego. Jakie plany ma Pan co do działań i wsparcia rozwoju miasta Częstochowy wraz subregionem  północnym?

 – SG: W sytuacji pozytywnej decyzji wyborców z okręgu nr 6, obejmującym teren miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, byłaby to moja 3. kadencja działania jako Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Moje plany ewentualnego przyszłego działania w Sejmiku Województwa Śląskiego, określiłem w swoim programie wyborczym. Będzie to kontynuacja dotychczasowego stylu i organizacji działania oraz zakresu rzeczowo-finansowego mojej działalności, jako Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego VII kadencji.

Będę przede wszystkim dbał o dobrą i skuteczną działalność w zakresie usług medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, inwestycje drogowe, tj. przebudowę, rozbudowę, modernizację i bieżące remonty dróg o kategoriach wojewódzkich (DW), pomoc w rozwoju kultury, w tym kontynuację współprowadzenia Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przez miasto Częstochowę i Województwo Śląskie, rozwój obszarów wiejskich przy zwiększonej kwocie wydatków na ten cel z budżetu województwa, pomoc Gminom w realizacji zadań statutowych przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, rozwój sportu i kultury fizycznej.

– KD: Mam jeszcze wiele innych pytań, dotyczącym m.in. działań Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie: poprawy warunków działalności małych i średnich przedsiębiorstw,  tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju kultury i niezbędnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Odpowiedzi na te ważne zagadnienia oczekiwać jednak  będziemy w okresie późniejszym, po wyborach samorządowych.

SG: Dziękuję za rozmowę. Deklaruję kontynuację naszej rozmowy w kolejnym terminie , w sprawach przez Pana określonych, które są  bardzo ważne dla społeczności naszego regionu.

____________________________

PS.

– Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)  musi żyć i podążać za potrzebami swoich mieszkańców i je zaspokajać, inaczej zniknie z mapy Polski – mówi znany psycholog. – Każda inwestycja, nawet ta najmniejsza, to taki impuls dla mieszkańców, że mogą być bezpieczni. Rozwój to nic innego jak dążenie do zaspokojenia potrzeb obecnych inwestorów, mieszkańców i tych napływowych. Każda inwestycja podjęta teraz będzie owocowała w przyszłości. Te owoce to nowe miejsca pracy, zakończone inwestycje budowlane jak np. nowe mieszkania, nowe drogi, wyremontowane obiekty. Wszystko to czyni JST silniejszą.

Udostępnij post:

NOWE ZIELONE PATIA I NASADZENIA

Centrum Usług Komunalnych w ramach programu CzęstoZielona zleciło budowę 7 rekreacyjnych zakątków przy szkołach. Zadba również o nasadzenia drzew w sześciu dzielnicach – finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.