KWALIFIKACJA WOJSKOWA W CZĘSTOCHOWIE OD 1 LUTEGO

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa, ogłoszona przez Wojewodę Śląskiego, na obszarze Częstochowy. Osoby z miasta objęte kwalifikacją będą zobowiązane stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską, działającą w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona 5.

Obowiązek uczestnictwa w kwalifikacji wojskowej w 2024 roku dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osób, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;
  • kobiet urodzonych w latach 1997–2005 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa jest corocznie przeprowadzana celem ustalenia fizycznej i psychicznej zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się ochotniczo osób, które ukończyły 18 lat. Osoby, którym zostanie orzeczona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną automatycznie przeniesione do pasywnej rezerwy po uprawomocnieniu się decyzji powiatowej komisji lekarskiej. W trakcie kwalifikacji następuje założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, każda w swoim zakresie działania. Natomiast założenie ewidencji i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, uregulowanym stosunku oraz zdolności do służby wojskowej należą do kompetencji Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej WCR.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post: