KONSULTACJE NA TEMAT REWITALIZACJI MIASTA. MIESZKAŃCY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYRAŻANIA OPINII!

Miasto Częstochowa rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Opinie i uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia.

Realizacja przedsięwzięć z Programu Rewitalizacji dla Częstochowy na lata 2017-2023 zakończyła się w ubiegłym roku. Aby kontynuować działania rewitalizacyjne, miasto musi wyznaczyć obszar rewitalizacji poprzez uchwałę. Przed przyjęciem uchwały konieczne są konsultacje.

Dalszy rozwój procesu rewitalizacji zależy w dużej mierze od uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie z puli przewidzianej dla rewitalizacji, w tym poprzez Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, będzie możliwe jedynie po uchwaleniu dobrze opracowanego programu rewitalizacji.

Nowy program jest kluczowy zarówno dla miasta, jego jednostek organizacyjnych, jak i dla innych zainteresowanych rewitalizacją, takich jak projektodawcy z sektora prywatnego, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe.

Projekt uchwały, który jest przedmiotem obecnych konsultacji, określa obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, podzielony na 5 podobszarów: Podjasnogórski, Śródmiejski, Stare Miasto, Ostatni Grosz i Raków.

W ramach konsultacji mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mają możliwość wyrażenia opinii i przedstawienia uwag dotyczących konsultowanych treści, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1181129/zarzadzenie-nr-3235-2024.

Można to zrobić w następujących formach:
1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go na adres e-mail: rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.;
2) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 26.03.2024 r., w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 o godz. 13.00;
3) ustnie, osobiście, w pok. nr 114, w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w każdy dzień roboczy od godz. 9.00 do godz. 14.00, nie później niż do 15 kwietnia 2024 r.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 3235.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2024 r. Trwają od 11 marca do 15 kwietnia 2024 r.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie